Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” - УАСГ

 
 


Магистърът по „Енергийна ефективност в строителството” трябва да придобие знания и умения в широки технически граници, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър” по архитектура и строително инженерство. Така надграждането и разширяването на познанията ще даде възможност в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и да овладеят актуалните въпроси в областта на ресурсната и енергийната ефективност в строителството чрез запознаване с:

• специфични аспекти от строителната физика;
• енергийно ефективни и авангардни строителни материали и изолации;
• възобновяеми енергийни източници;
• принципи и аспекти на устойчивото развитие и връзката им със строителството;
• енергийна и ресурсна ефективност в строителството;
• икономически и нормативни аспекти на енергийната ефективност;
• активни и пасивни системи в строителството, пасивни сгради;
• енергийно одитиране;
• проектиране на енергийно ефективни сгради и реконструкция на съществуващи;
• урбанистични политики за устойчиво развитие.

С цел придобиване на богати и задълбочени знания и практически умения за успешно планиране и постигане на висока енергийна ефективност със съвременни средства, е предвидено изучаването на строително-информационно моделиране и използването на софтуерни приложения за частта му, свързана с енергийни модели. Участниците в образователно-квалификационна степен ще придобият знания кои фактори влияят най-значимо върху топлинните загуби и печалби и как с помощта на добре подбрани параметри на сградното решение да осигурят необходимия енергиен баланс в сградата с цел максимално редуциране на разходите за отопление и вентилация. Като особено благоприятни за българските климатични условия ще се разгледат т.н. пасивни сгради, при които конвенционални климатизационни и отоплителни системи не са нужни, а се разчита основно на пасивни топлинни печалби от слънчево греене през зимата и пасивни методи за охлаждане през лятото. Ще бъде отделено специално внимание и на фотоволтаичните системи и възможностите за тяхното интегриране в сградната обвивка.

Магистърът експерт по енергийна ефективност в строителството трябва да притежава следните най-общи умения:

• да придобие способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
• да има фундаментални познания върху концепцията за устойчиво развитие, която се явява рамка за по-нататъшното развитие на човечеството в посока избягване на климатичните промени и причините за тях;
• да разработва сградни проекти, като във всеки един техен етап е в състояние да взема решения в посока максимално възможна енергийна и ресурсна ефективност;
• да е в състояние да разработва проекти за реконструкция на сгради с цел повишаване на тяхната енергийна и ресурсна ефективност;
• да владее знания в областта на пасивните сгради, които да му позволяват да участва в проектирането им;
• да владее необходимите познания в областта на възобновяемите източници на енергия с цел интегрирането им в сградите и селищата.
• да систематизира, анализира и използва възможностите за реализиране на проекти в областта на енергийната ефективност в строителството, финансирани от ЕС.

Прикачени файлове

Няма прикачени файлове към тази презентация
 
 
Няма публикувани коментари все още

За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение