ЕНЕФЕКТ

 
 

За фирмата

Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект Е най-старата неправителствена организация, подкрепяща устойчивото енергийно развитие, и една от най-авторитетните.

Основни цели и приоритети в дейността на ЕнЕфект са:

- Да съдейства за формирането на политика за ефективно използване на енергийните ресурси на всички равнища на управление.

- Да подпомага изграждането на местен институционален и кадров потенциал, необходим за иницииране, разработване и изпълнение на програми за енергийна ефективност.

- Да насърчава развитието на местния пазар на технологии, изделия, материали и услуги за икономия на енергия.

- Да осъществява обмен на опит и информация за повишаване на енергийната ефективност.

Главни приоритети в дейността:

- Преодоляване на пречките пред енергийната ефективност в българските общини и създаване на стимули за икономия на енергия.

- Разработване и управление на инвестиционни и демонстрационни проекти за икономия на енергия.

- Разработване на общински и регионални програми за енергийна ефективност.

- Обучение и квалификация в областта на рационалното използване на енергията.

- Набиране, обработване и разпространяване на информация за енергийната ефективност.Информация за контакт

Лице за контакт Драгомир Цанев
Град София
Адрес София 1164 бул. Христо Смирненски 1, ет. 3
Телефон Тел. + 359 2 963 17
Емайл dtzanev@eneffect.bg
Сайт eneffect@eneffect.bg


За контактФорма за контакт

Име:
Емайл
Фирма

Съобщение